နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံစြာသုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ားအားေရလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / May 03, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃

              နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာ သုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမ ပ်ဥ္းမနားခရိုင္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သာေက်းရြာအုပ္စုရွိ အုတ္က်င္းႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ စက္ကုန္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသာက္သုံးေရ မ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

              ထိုသို႔လွဴဒါန္းရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က ပူးေပါင္းဦးေဆာင္၍ ေတာင္သာ ရပ္ကြက္သို႔ ေရဂါလံ (၄၀၀၀)ႏွင့္ စက္ကုန္းေက်းရြာသို႔ ေရဂါလံ(၂၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလံ (၆၀၀၀) အား အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာ သုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ေရသယ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္၍ စနစ္တက် ခြဲေဝလွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။

              နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ (၂၄-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိ ပ်ဥ္းမနား၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရဂါလံ (၄၂၀၀၀) ေပးလွဴခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကလည္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ (၆) ခု သို႔ ေရဂါလံ (၅ဝဝဝဝ) သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။