ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ H.E.Mr.Phan Van Hung အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 07, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ    ၇   ရက္

                နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ H.E.Mr.Phan Van Hung ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ သည္။

                ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ တို႔အၾကား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ နိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္တည္ခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈပူးေပါင္းဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ မဟာမဲေခါင္ (CLMV) ေဒသခြဲ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဘက္မလိုက္စြာျဖင့္ ရပ္တည္၊ ေထာက္ခံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမ်ိဳးစုေရးရာ ေကာ္မတီတို႔အၾကား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ (Memorandon of Understanding MoU) အရ ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္အရ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဓိကလုပ္ငန္း တာဝန္ (၂)ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ လူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ အနာဂါတ္ ကာလတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္၍ စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။

                ဆက္လက္၍ ႏွစ္နိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတနိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ H.E.Mr.Phan Van Hung တို႔ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

                အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း)၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (၂) ခု (ရန္ကုန္၊စစ္ကိုင္း)၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (၄၅) ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနမွု အေျခအေနမ်ား၊ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (၄၅) ေက်ာင္း ႏွင့္ စက္မွုလက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း (၉) ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုေရးရာ ေကာ္မတီတို႔အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး တိုးတက္ခိုင္မာမွႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈတို႔ျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

                ညေနပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ က ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ H.E.Mr.Phan Van Hung ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ ခဲ့သည္။

                အဆိုပါ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ H.E.Mr.Phan Van Hung ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ (၆-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၁၀-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။