ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအရ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမသားလမ္း (၆/၆) မိုင္ႏွင့္ (၆၀’×၂၄’×၁၅’) သံကူကြန္ကရစ္ တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Feb 17, 2019 / comments

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္

     ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအရ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေလရွီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ေႏြး− မြန္းကိုင္လင္− ကံ့ေကာ္ကုန္း− ဘန္းကုလား− ေကာ္လကန္ ေျမသားလမ္း (၆/၆) မိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္စရစ္ေခ်ာင္း (၆၀’×၂၄’×၁၅’) သံကူကြန္ကရစ္ တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ(၅)နာရီတြင္ အဆိုပါလမ္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဖြံ႔ျဖိဳးမွုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ေက်ာ္၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲမွုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းေလး၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

     အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေျမလမ္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္ တံတားတို႔အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး လမ္းတစ္ေလၽွာက္ လွည့္လည္ၾကည့္ရွု စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ အေထာက္အပံ့ ရန္ပုံေငြျဖင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း (၁၄)ခု၊ ပညာေရးလုပ္ငန္း (၆)ခု၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း (၁)ခု စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း(၂၁)ခုအား ခြင့္ျပဳေငြ (၃၁၇၁.၈၃၅) က်ပ္သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။