၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းစဥ္

(က)

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဒသမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္၊

(ခ)

နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္တို ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္၊

(ဂ)

နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳခ်မွတ္ေပး ထားေသာ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္  စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္ရြက္မည္၊

(ဃ)

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီက လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ေပး ထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္။

(င)

နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ေပးမည္-

 

(၁)  လမ္းတံတားလုပ္ငန္း

(၂)  ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း-

      (ကက)  စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရး

      (ခခ)     ေသာက္သံုးေရရရွိေရး

(၃)   လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း

      (ကက)  ေရအားလွ်ပ္စစ္

      (ခခ)    ဆိုလာစြမ္းအင္စနစ္

(၄)   သာသနာေရးလုပ္ငန္း

(၅)  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း-

      (ကက)  လမ္းတံတားလုပ္ငန္း

      (ခခ)    ပညာေရးလုပ္ငန္း

      (ဂဂ)    က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း

      (ဃဃ)  အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

 

(စ)

နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို အေျခခံပညာ အလယ္တန္းမွအထက္တန္းအထိ အခမဲ့ပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္၊

(ဆ)

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ျပည္ေထာင္ စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္၊

(ဇ)

နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား အတူတကြေနထိုင္ ပညာရွာမွီးရင္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို နားလည္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေစၿပီး  ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ခိုင္ျမဲလာေစရန္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္၊

(စ်)

နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို  ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးဟူေသာ အသိစိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေစရန္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္မည္၊      

(ည)

အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ခန္႔အပ္၍ မိမိေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစမည္၊ 

 (ဋ)

နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စီပြားေရးထူေထာင္ႏုိင္သည္အထိ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊

(ဌ)

နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို စက္မႈလက္မႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစၿပီး အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ 

 (ဍ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဗဟုသုတပြားမ်ားေစေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္၊

 (ဎ)တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာဆႏၵနွင့္ အညီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္၊

(ဏ)

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာ၊ သာသနာထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္၊

(တ)

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းအစား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္၊

(ထ)

နယ္ျခားနယ္နိမိတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္၊

(ဒ)

နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မည္။