၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒ

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒ

          (က)    နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊

          (ခ)     နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊

          (ဂ)     နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္ေစေရး၊

          (ဃ)    နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေစေရး၊