နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပံုစနစ္