၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္

(က)နယ္စပ္ေဒသ၏ လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္၊
(ခ)တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏႈီးမႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစရန္၊
 (ဂ)နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္ေစရန္၊
 (ဃ)တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဓေလ့ထုံးစံတို႔ကို ျမတ္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္၊
 (င)နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစရန္၊
 (စ)တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ေနာင္ေရးအတြက္ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကား ေပးရန္၊
 (ဆ)တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား မိမိေဒသ၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးတာ၀န္မ်ားကို အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေစရန္၊