ေဆာင္းပါးမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ထာဝစဥ္

ဒို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးက x x x

တိုင္းရင္းသားလူငယ္အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ x x x

နယ္စပ္ေဒသ x x တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမွသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းဆီသို႔ (၁)

by Thinmbadm1n / Nov 28, 2016 / comments

Pages