၀န္ႀကီးဌာနေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း

ျမန္မာနုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရိွသည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္လဲြမႈားမႈ၊ အယူအဆ ကဲြျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚေပါက္လာမႈုေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ျခင္း မရိွခဲ့ၾကပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း စတင္၀င္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္၊ တုိင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိသာ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ တုိးျမွင့္ျပီး စနစ္တက် စီမံကိန္းခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈု မျပိဳကဲြေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး တည္းဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္ (၃) ရပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္လွ်က္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔ကုိ ေရွး႐ႈ၍ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အင္တုိက္အားတုိက္ စတင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

   နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားအား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ အရာထမ္း (၄၉) ဦး၊ အမႈထမ္း (၁၅၈) ဦး၊ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း (၂၀၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုးအား နုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈု တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္တြင္ သီးျခားရံုးတစ္ရံုးအျဖစ္ နုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ရံုး၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၈) ရက္ေန႔စဲြပါ ရံုးအမိန္႕ အမွတ္စဥ္ (၁၇/၉၂) ျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုး ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အညီ မ်က္ျခည္မျပတ္ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ ညိႈနႈုိင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ (၂၄−၉−၁၉၉၂) ရက္စဲြပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ (၅၄/၉၂) ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ (၃၀−၁−၁၉၉၄) ရက္စဲြပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁၅/၉၄) ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစုိးရ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ (၃၀−၃−၂၀၁၁) ရက္စဲြပါ စာအမွတ္ (၄/၂၀၁၁) အရ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအား ရပ္ဆုိင္းျပီး နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။