အေျခခံ

အေျခခံပညာက႑

      နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ မိဘမဲ့၊ မိမဲ့၊ ဘမဲ့၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို အေျခခံပညာ ပဥၥမတန္းမွ ဒသမတန္းထိ နိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ အခမဲ့ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ လူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္း(၄၄)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း(၃၅)ဦး၊ အလယ္တန္း(၄၄၅၂)ဦး၊ အထက္တန္း(၁၈၁၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၆၃၀၅)ဦးတို႔ ပညာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

      နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေဒသအလိုက္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားအေပၚ နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေက်ာင္းသားတစ္ဦး တစ္ေန႔လၽွင္ ဆန္နို႔ဆီဗူး  ၂ ဗူးႏွုန္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္း (၂၉) ေက်ာင္းအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ ဘူးသီးေတာင္ဂႏၶာရီ၊ ေမာင္ေတာေဇာတိကာ႐ုံ၊ ေမာင္ေတာအလိုေတာ္ျပည့္၊ ေက်ာက္ေတာ္အေပါက္ဝ ပရဟိတေက်ာင္း၊ ေခတ္ေအးေက်းရြာ သုဇနကာရီ ပရဟိတေက်ာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမသုခ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေခမာသီဝံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆန္ (၂) ဗူးအျပင္ (၁) ရက္ (၁) ဦးလၽွင္ စားစရိတ္ ၁၁၂ က်ပ္ ၅ဝါး ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

      ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုသူ(၈၂၃)ဦးအနက္ ေက်ာင္းသား(၁၅၄)ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ(၉၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၄၄) ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါသည္။

      ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အထိ  လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား (၁၄၄၂) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ (၃၆၂) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၈ဝ၄) ဦးတို႔သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္-

(က)ေဆးတကၠသိုလ္  ၅ ဦး
( ခ)တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္  ၁ ဦး
( ဂ)စစ္တကၠသိုလ္  ၇ ဦး
(ဃ)ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္  B.Ed.၁၆၅ ဦး
( င) နည္းပညာတကၠသိုလ္၄ ဦး
( စ)  ျပင္ပတကၠသိုလ္၂၁ဝ ဦး
(ဆ)ပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ၁၃၅၃ ဦး
( ဇ)ပညာေရးေကာလိပ္  ၂၈ ဦး
( ဈ)သူနာျပဳသင္တန္း၁၆ ဦး
(ည)သားဖြားသင္တန္း၁၅ ဦး
 စုစုေပါင္း ၁၈ဝ၄ ဦး