ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း

ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၏ တည္ေနရာ၊အက်ယ္အ၀န္း

ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းအား စည္ပင္သာာေရးဦးစီးဌာနမွ ၃၀.၄.၁၉၉၉ ရက္ေန႕တြင္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႕ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ၿပီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၅၁)ရပ္ကြက္၊ ျမ၀တီမင္းၾကီးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိပါသည္။

ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္

ဖြင့္လွစ္ပုိ႕ခ်လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းမ်ား

၀န္ၾကီးဌာနအတြင္းရွိ ဦးစီးဌာန (၃) ခုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၀န္ၾကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏  အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းမ်ားအား တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါသည္-
     (က)   အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသင္တန္း