ဒီဂရီေကာလိပ္(ရန္ကုန္/စစ္ကိုင္း)

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၏ သမိုင္းအက်ဥ္း

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၏ သမိုင္းအက်ဥ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္/ စစ္ကိုင္းအား  ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္မႈအရ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၆)ခ်က္ျဖင့္ (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

တည္ေနရာ/အက်ယ္အ၀န္း

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္သည္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၆၁)ရပ္ကြက္၊ေျမကြက္အမွတ္ (၃၃၈၃) စစ္ေတာင္းလမ္း၌ တည္ရွိသည္။ ၃၁.၅၁၆ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။

၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ၀င္ခြင့္စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕

ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၌ ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စံနွုန္းမ်ား

ေက်ာင္းဆင္းၿပီးစီးမႈအေျခအေန

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမး္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္း ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမွာ  ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ထိ ဝိဇၨာဘြဲ႕(၇၆၂)ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕(၁၇၁၃)ဦးႏွင့္ ေအဂ်ီတီအိုင္ဒီပလိုမာ (၁၁၂၁) ဦး၊ B.Tech (၂၇၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၈၇၀)ဦး ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဝိဇၨာ/သိပၸံ ဘြဲ႕ရ ရွိၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားအား မဟာအရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္း၊ မဟာသင္တန္း၊ M.E.၊ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္းမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေအဂ်ီတီအိုင္ဒီပလ

သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ဘာသာရပ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း) တို႔တြင္ သင္ၾကားပို႕ခ် ေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ား

Pages