၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား

ပညာေရးနွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း /ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားကိုယ္ေရး မွတ္တမ္းနွင့္ ကတိ၀န္ခံခ်က္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း /ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္/စစ္ကိုင္း)  ေက်ာင္းသားကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းနွင့္ ကတိ၀န္ခံခ်က္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘဲြ႕႔(B.Ed.) (၅)နွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၄) တက္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ဆင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား မဟာပညာေရးဘြဲ႔သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖံြ ့ျဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ ့(B.Ed.) (၅)နွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၄) တက္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ မူလတန္းဆရာအတတ္သင္ (၃) နွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

 

There is currently no content classified with this term.