ရံုးခ်ဳပ္

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း

     နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားအား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အရာထမ္း (၄၉) ဦး၊ အမႈထမ္း (၁၅၈) ဦး၊ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း (၂၀၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုးအား ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႔၏လက္ေအာက္တြင္ သီးျခားရံုးတစ္ရံုးအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ရံုး၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔စြဲပါ ရံုးအမိန္႔အမွတ္စဥ္ (၁၇/၉၂) ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ ယင္းတို႔ အေျချပဳရာေဒသမ်ား ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပန္လည္ျပင္ေရးဆြဲထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီရံုး ဖြဲ႔စည္းပံု (မူၾကမ္း) အား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ၀န္ႀကီးမ်ားရံုးရွိ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္၍ အေသးစိတ္ စိစစ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ဦးစီးဌာနရံုးအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေရး လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။   

     နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၏ လမ္းညႊုန္ခ်က္ႏွစ္အညီ ေရးဆြဲ ျပဳစုထားေသာ နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပုံအား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး အမွုတ္စဥ္ (၄၀/၉၅) တြင္ တင္ျပခဲ့ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိုခဲ့သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ႐ုံးကို ``နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန´´အျဖစ္ ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံကို နယ္ဘက္ အရာထမ္း (၁၉၄) ဦး၊ အမွုထမ္း (၁၉၆၄) ဦး၊ စစ္ဘက္အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ရင္းအရာရွို (၁၀၅) ဦး၊ အျခားအဆင့္ (၃၄၂၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၅၆၈၃) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

     ယခု ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလက္ထက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂ဝ၁၅) မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအရာထမ္း (၃ဝ၁) ဦး၊ အမွုထမ္း (၁၉၆၇) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂၆၈) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။