အဆင့္ျမင့္

 အဆင့္ျမင့္ပညာက႑

          နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အေျခခံပညာေရးက႑ျမင့္မားေရးအတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ဆရာ/ဆရာမျဖည့္တင္းေပးရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မား သည့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္းကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆင္းပါက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မိမိ တကၠသိုလ္တြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ခန႔္အပ္ၿပီး ပညာေရးဘြဲ႕ႏွင့္ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ရသည္အထိ ပညာသင္ၾကားေစပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ပညာေရးဝန္ထမ္း (၁၆၅) ဦး ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား (၄၁၂) ဦး၊ သင္တန္းသူ (၉၉၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၄၀၆) ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

          နယ္စပ္ေဒသတိုင္ရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ဗဟိုသင္တန္းသားေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္၍ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရန္ အတြက္  ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ကို ၁၅-၆-၂၀၀၀ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ စစ္ကိုင္းကို ၁-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေက်ာင္းဆင္းပါက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးခန႔္အပ္၍ ၎တို႔အား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အထိ ဝိဇၨာဘြဲ႕ (၅၈၇) ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕ (၁၄၂၈) ဦးႏွင့္ ေအဂ်ီတီအိုင္ ဒီပလိုမာ (၉၅၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၉၆၉) ဦး ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၌ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေက်ာင္းသား/သူ (၁၇၂၇) ဦး တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

စဥ္

ပညာသင္ႏွစ္

ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္)

ဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း)

စုစုေပါင္း

က်ား

က်ား

(က)

ပထမႏွစ္

 

 

 

 

 

 

ဝိဇၨာ

၆၆

-

၆၆

၂ဝ

၁၅၂

 

သိပၸံ

၁၁၀

-

၁ဝ၅

၃ဝ

၂၄၅

 

အင္ဂ်င္နီယာ

၆၇

-

၇၇

၁၄၇

 

ေပါင္း

၂၄၃

-

၂၄၈

၅၃

၅၄၄

( ခ)

ဒုတိယႏွစ္

 

 

 

 

 

 

ဝိဇၨာ

၅၄

-

၄၈

-

၁ဝ၂

 

သိပၸံ

၈၈

-

၈၇

-

၁၇၅

 

အင္ဂ်င္နီယာ

၆၇

-

၉၃

-

၁၆၀

 

ေပါင္း

၂၀၉

-

၂၂၈

 

၄၃၇

( ဂ)

တတိယႏွစ္

 

 

 

 

 

 

ဝိဇၨာ

၄၈

-

၅၁

-

၉၉

 

သိပၸံ

၇၁

-

၇ဝ

-

၁၄၁

 

အင္ဂ်င္နီယာ

၆၉

-

၇၃

-

၁၄၂

 

ေပါင္း   

၁၈၈

 

၁၉၄

-

၃၈၂

(ဃ)

စတုတၳႏွစ္

 

 

 

 

 

 

ဝိဇၨာ

၇၉

-

-

-

၇၉

 

သိပၸံ

၁၄၆

-

-

-

၁၄၆

 

နည္းပညာဘြဲ႕

-

-

၁၃၉

-

၁၃၉

 

ေပါင္း

၂၂၅

-

၁၃၉

-

၃၆၄

 

စုစုေပါင္း

၈၆၅

-

၈၀၉

၅၃

၁၇၂၇