နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဥပေဒအမွတ္ (၁၁/၉၃) ျဖင့္ “နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ဥပေဒ ကို ၁၃-၈-၉၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအား လက္႐ွိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ဥပေဒအမွတ္ (၇/၂၀၀၆) ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” အား ၁၁-၈-၂၀၀၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါသည္၊ ထိုမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပင္မစီမံကိန္း တစ္ရပ္ ေရးဆြဲ၍ ၁၉၉၃-၉၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၁၉၉၅-၉၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ပထမႏွစ္တို  (၃) ႏွစ္ စီမံကိန္း၊ ၁၉၉၆-၉၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ပထမႏွစ္လတ္ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ဒုတိယႏွစ္လတ္ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္း၊ စုစုေပါင္း စီမံကိန္းကာလ (၁၃) ႏွစ္ သတ္မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္း (၆) ခု ခြဲကာ ႏွစ္ (၃၀) စီမံကိန္း ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ေျပာင္းလဲလာေသာေခတ္ႏွင့္ အညီ နယ္စပ္ေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ (၂၀) ႏွစ္႐ွည္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထိ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။