ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jun 14, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၄

          စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ စစ္ေဆးရန္ေရာက္ရွိေနေသာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇြန္လ(၁၂) ရက္ေန႕တြင္  အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ကသာ) သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ရရွိသည့္ ပညာႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္ဖိုးရွိရွိအသုံးခ်ၿပီး မိမိတို႔ဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားသြားၾကရန္၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္တတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓါတ္၊ စနစ္တက် စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ျပဳမူတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ အခ်ိန္ကို စနစ္တက်ခြဲေဝ အသုံးခ်တတ္သည့္ အေလ့အထမ်ား၊ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစေရး ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို အေလးထား လိုက္နာသင္ယူသြားၾကရန္၊ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွလည္း ဆရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကပ္မတ္ပို႔ခ်ေပးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ၿပီး သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေနမႈမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ ကသာ-သိမ္အင္းလမ္း (၂/၄)မိုင္ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေရး၊ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းပုခုံးမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ေစေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွလည္း လမ္းေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ အတြက္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးေရးတို႔ကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေပါမ-နန႔္လွိုင္-မံစီေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း (၅)မိုင္ ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ တင္ျပခ်က္အေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္းေပးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႕တြင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္- ဥမွင္-ပန္းေတာ-ပါသတ္-ဘူးေတာင္း (၁၀)မိုင္ ေက်ာက္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ေရး၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး စနစ္တက်ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ စစ္ေဆးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးထားလိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္၊ ေဒသခံျပည္သူ လူထုမွလည္း ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးေရးတို႔ကို လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း (ဗန္းေမာက္) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ ထားေသာ ရန္ပုံေငြရရွိမႈႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ပုံစံအတိုင္း တည္ေဆာက္ေရး၊ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း အတက္ အဆင္းလမ္းမ်ားအား စနစ္တက်ေဖာက္လုပ္ေရး၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ေျမယာရႈခင္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္းအခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရးႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကဒူး၊ ကနန္းေဒသသို႔ ဆက္သြယ္သည့္ ကနန္း-မူးသား-လယ္ပဒုံးလမ္းေပၚ နားပင္-ပါပ်ဥ္ခမ္း႐ြာၾကား ခေတာင္ေခ်ာင္း (၁၀၀) ေပ သံကူကြန္ကရစ္ တံတား တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈႏွင့္ ေဒသခံ ကဒူး၊ကနန္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္း ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ထားမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဗန္းေမာက္-ပင္လည္ဘူးလမ္းေပၚရွိ သံကူ ကြန္ကရစ္တံတား (၅) စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္လမ္းခင္းျခင္း၊ ကြန္ကရစ္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း (ပင္လည္ဘူး) သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ၌ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၅% ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူ ခ်ီးက်ဴးမွတ္တမ္း တင္ေၾကာင္း၊ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားၾကရန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ကာ သင္တန္းတြင္း အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့သည္။