နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / May 16, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို (၁၄-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႕မွ (၁၆-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႕အထိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၁၅-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဂူ-ေနာင္ဝိုးလမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ကတၱရာလမ္း (၅/၀) မိုင္၊ ေက်ာက္လမ္း (၂/ဝ)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္လမ္း (၁၅/၀) မိုင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တံတား (၃) စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆) လ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၂၅) ေပ ကြန္ကရစ္တံတား (၂) စင္း၊ (၈)ေပ Box Culvert (၃) စင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ညွိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။     

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေနာင္ဝိုး-ပန္ဝပ္-သဘာ၀တံတား လမ္းပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆) လရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနာင္ဝိုး-ညဉ့္စဥ္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၂/၀) မိုင္ ၿပီးစီးမႈ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ညဉ့္စဥ္မွ သဘာဝတံတားအထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၇/၀) မိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပုံေငြျဖင့္ ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္း (၃/၀) မိုင္ ေဖာက္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ (၂၀) ေပတံတား (၂) စင္း၊ (၁၀) ေပတံတား (၁) စင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔  ေရာက္ရွိစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ကာလ အတြင္းၿပီးစီးေရး၊ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းပခုံးမ်ားကို ေရစီးေရလာေကာင္းရန္အတြက္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ေရး မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား ညွိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သဘာဝတံတားမွ နမ့္လန္အထိ (၁၅/၄) မိုင္ ေျမသားလမ္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (ျဗဳန္းလမ္း) လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ လမ္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လမ္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္းေပးခဲ့ၿပီး သဘာဝတံတားမွ နမ့္လန္အထိ လမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ယခုေဖာက္လုပ္ေနေသာ ေတာင္ႀကီး-ရပ္ေစာက္-ေက်ာက္ဂူ-ညဉ့္စဥ္-ပန္၀ပ္- သဘာ၀တံတား-နမ့္လန္-သီေပါ-လားရွိုးလမ္းမွာ ေက်ာက္ဂူ-ညဉ့္စဥ္-ပန္၀ပ္-သဘာ၀တံတားအထိ (၃၆/၂) မိုင္လမ္းပိုင္းကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ သဘာဝတံတား-နမ့္လန္အထိ (၁၅/၄) မိုင္ လမ္းအပိုင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း အသီးသီးတာဝန္ယူ၍ လမ္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကသည္။

          အဆိုပါလမ္းၿပီးစီးပါက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဆက္သြယ္ သည့္ လမ္းမ်ားအနက္ အတိုဆုံးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ သြားလာနိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဂုတ္တြင္း ေဒသကို ျဖတ္သန္းစရာမလိုအပ္သျဖင့္ ဂုတ္တြင္း (ဂုတ္ထိပ္) ေဒသ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊  ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ေဒသရွိ ျပည္သူလူထုအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ရာ ေရရွည္တြင္ အဓိကက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာဆက္သြယ္ေရးလမ္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္လက္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနမႈ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သင္တန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယေန႕ နိုင္ငံေတာ္၏ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ Vocational Training School မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွာ ရွိေနသည့္အတြက္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စက္မႈလက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း (၉) ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္  ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအား ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ယခုဆက္လက္ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္မည့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းကိုလည္း ေဒသခံလူငယ္မ်ားအား စက္မႈလက္မႈပညာရပ္မ်ား အဆင့္မီမီ သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ လိုအပ္သည္မ်ားအား စနစ္တက်စီမံေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပုံးႁဖြမ္း-နမ့္ကြတ္-မုံးထ-ဟိုတေကာင္ (ဟိုတပ္) လမ္း (၂/၄) မိုင္ ေျမသားလမ္းႏွင့္ အဆိုပါ လမ္းေပၚရွိ Box Culvert (၁၀) စင္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညွိႏွိုင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။