၀န္ႀကီးဌာန websites

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား
ဌာနမ်ား
Website လိပ္စာ
၁.  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂.   သမၼတဦးစီးရံုး
၃.   ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးစီးရံုး
၄.   ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးစီးရံုး
၅.   ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဌာနႀကီး
၆.   စီးပြားေရးရာဌာနႀကီး
၇.   လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနႀကီး
၈.   စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနႀကီး
၉.   အိမ္ေတာ္မ်ားဌာနႀကီး
၁၀. လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ဌာနႀကီး
၁၁. သုေတသန၊သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားဌာနႀကီး
 
၁.  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂.   နိုင္ငံေရးရာဦးစီးဌာန
၃.   အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန
၄.   မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန
၅.   သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန
၆.   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန
၇.   ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာန
၈.   စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံေရးရာဦးစီးဌာန
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။  ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးရာဦးစီးဌာန
၃။  ေငြစာရင္းရံုး
၄။  ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
 
 
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။  ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
၃။  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
၄။  အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
၅။  အက်ဥ္းဦးစီးဌာန
၆။  မီးသတ္ဦးစီးဌာန
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
 မီးသတ္ဦးစီးဌာန
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔
 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
www.pyidaungsu.hluttaw.mm
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန
၃။  မူ၀ါဒေရးရာဦးစီးဌာန
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား
၃။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန
၄။ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း
၅။ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာနျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန
www.moi.gov.mm/iprd:zg/
သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းဦးစီးဌာန
www.moi.gov.mm/npe:zg/
ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာန
www.moi.gov.mm/ppd:zg/
 
၁။  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၀န္ႀကီးဌာန
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ သာသနာေရးဦးစီးဌာန
၃။ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန
၄။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္
၅။ အႏုပညာဦးစီးဌာန
၆။ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန
၇။ သမုိင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာန
၈။ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)
၉။ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန
သာသနာေရးဦးစီးဌာန
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္
ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန
အမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္
 
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန
၃။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန
၄။ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန
၅။ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန
၆။ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန
၇။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန
၈။ သမ၀ါယမဦးစီးဌာန
၉။ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
၁၀။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန
၁၁။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
၁၂။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန
၁၃။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္
၁၄။ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန
ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္
ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၃။ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၄။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန
၅။ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၆။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၇။ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၈။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာန
၉။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း
၁၀။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
၁၁။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္
၁၂။ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း
၁၃။ ျမန္မာ့မီးရထား
၁၄။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
၁၅။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
၁၆။ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း
၁၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္
၁၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္
၁၉။ ဗဟိုပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ျမန္မာ့မီးရထား
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း
ျမန္မာ့ေရေၾကာင္း
www.iwt.gov.mm
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန https://www.dca.gov.mm/
ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း
www.flymna.com ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန  
 https://dma-mm.org
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
www.iwt.gov.mm
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန
http://www.dwir.gov.mm/
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန     https://rtad.gov.mm/
  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္
http://www.mpa.gov.mm/
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း  http://www.etelegram.net.mm/
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန
၃။ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန
၄။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
၅။ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန
၆။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
၇။ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္
၈။ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန
၉။ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန
၁၀။ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း
၁၁။ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း
၁၂။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း
၁၃။ ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန
သစ္ေတာဦးစီးဌာန
အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုေျပေရးဦးစီးဌာန
www.dryzonegreening.gov.mm/
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
www.ecd.gov.mm/
ေျမတုိင္းဦးစီးဌာန
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံေရးဦးစီးဌာန
၃။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
၄။ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း
၅။ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း
၆။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန
၇။ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန
၈။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန
၉။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း
၁၀။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
၁၁။ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း
၁၂။ မႏၱေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန
၃။ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာန
၄။ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန
၅။ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန
၆။ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕
၇။ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပု္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
၈။ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန
အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန
http://www.mol.gov.mm/mm/

ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန
http://www.dop.gov.mm/en/moip
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန
၃။ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
၄။ အမွတ္ (၁) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း
၅။ အမွတ္ (၂) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း
၆။ အမွတ္ (၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း
၇။ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
၃။ ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန
၄။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန
၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန
၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန
၇။ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရး ဦးစီးဌာန
၈။ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန
၉။ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာန
၁၀။ စက္မႈနည္းပညာျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဦစီးဌာန
၁၁။ ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႔ (ပညာေရး)
၁၂။ ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႔ (သုေတသန)
၁၃။ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ (၁၅၈) ခု
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန
http://www.moe.gov.mm
ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန
http://www.myanmarexam.org
သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာန    www.most.gov.mm
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန
၃။ ကုသေရးဦးစီးဌာန
၄။ က်န္းမာေရးလူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန
၅။ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန
၆။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန
၇။ တုိင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၈။ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန
www.moh.gov.mm
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန
http://www.dmrlm.gov.mm/
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန    http://www.fdamyanmar.gov.mm/index.php/my/
တုိင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန
http://www.dtm.gov.mm/
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန    http://www.spedmyanmar.com/
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
၃။ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန
၄။ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
www.myanmartradenet.com.mm
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန     http://www.commerce.gov.mm/dobt
ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန http://www.trade.gov.mm/
စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန  http://www.commerce.gov.mm/map
 
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန
၃။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၄။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန
၅။ အမ်ဳိးသားမွတ္တမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ဦးစီးဌာန
၆။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕
၇။ ဗဟိုစက္ပစၥည္းစာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
၈။ စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္ တုိးတက္မႈအစီရင္ခံေရး ဦးစီးဌာန
၉။ ျမန္မာ့စီပြားေရးဘဏ္
၁၀။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္
၁၁။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္
၁၂။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း
၁၃။ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန
၁၄။ ေငြတိုက္ဦးစီးဌာန
၁၅။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန
၁၆။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန
၁၇။ ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
၁၈။ ပင္စင္ဦးစီးဌာန
၁၉။ အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ရံုး
၂၀။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန
www.mopf.gov.mm
ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း
http://www.mminsurance.gov.mm
ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန     https://www.dica.gov.mm/mm
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ 
 
http://www.csostat.gov.mm/
ျမန္မာ့စီပြားေရးဘဏ္ 
http://www.meb.gov.mm/mm/
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ http://www.micb.gov.mm/
 ျမန္မာ့စီပြားေရးဘဏ္ 
http://www.mminsurance.gov.mm
ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန
 www.mmsis.gov.mm
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန http://www.irdmyanmar.gov.mm/
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန http://www.myanmarcustoms.gov.mm/
ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန http://www.frd.gov.mm/
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန
၃။ လမ္းဦးစီးဌာန
၄။ တံတားဦးစီးဌာန
၅။ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
၆။ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန
၃။ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးဌာန
၄။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန
http://www.mswrr.gov.mm
လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန
www.dsw.gov.mm
ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးဌာန
www.ddm.gov.mm
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန
 
၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး
၂။ တုိင္းရင္းသာစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန
၃။ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
 ၁။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
 
ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕
 
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး
 ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး
ျမန္မာဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္
 
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး
 ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး
www.constitutionaltribunal.gov.mm
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

 

There is currently no content classified with this term.