လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္-

(က)

 

နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈစနစ္

နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါဦးစားေပး စနစ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသရိွ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ပါသည္-
     (က)  မိဘမဲ့
    
(ခ)    ဘမဲ့

နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း

   တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရးစရိတ္မ်ားကုိ ဦးစီးဌာနမွ ကုန္က်ခံေပးလ်က္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးပါသည္။ အထက္တန္း အဆင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားရာတြင္ စာေမးပဲြကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အထူးထုတ္စာေစာင္မ်ားေပးပုိ႕ျခင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္ေသာ ဆရာမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ပုိ သင္ၾကားေပးျခင္းတုိ႕ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အေျခခံပညာအထက္တန္းမွ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ

ေက်ာင္းသားအင္အားစာရင္း

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားအင္အားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-
 

လူမ်ဳိးအလိုက္ေက်ာင္းသားအင္အားစာရင္း

နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္  ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္၊ အေျခခံပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔  တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ လူမ်ဳိးအလုိက္စာရင္း
 

အေထာက္အပ့ံခံေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း

   နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏  ေဒသ အလုိက္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားအေပၚ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တစ္ေန႔လွ်င္ ဆန္ႏို႔ဆီဗူး (၂) ဗူးႏႈန္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္း  (၂၉) ေက်ာင္းအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွပါသည္။