နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 20, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ (၁၇-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၁၉-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၁၇-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဆပ္-အိႏၵိယ ေျမသားလမ္း (၆/၄)မိုင္ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လိုအပ္သည္မ်ားမွာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ဆြမၼရာၿမိဳ႕တြင္းလမ္းရွိ Box Culvert (၇)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား လည္းေကာင္း၊ မိုပိုင္းလြတ္-ဆြမၼရာလမ္းႏွင့္ ဆြမၼရာ-တဇုံးလမ္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့သည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၁၈-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး၌ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေလရွီး-ပႏၷဲကုန္း-အမိမီ ေျမသား လမ္း(၃/၆)မိုင္အားလည္းေကာင္း၊ ေလရွီးၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေက်ာက္ခင္းျခင္း (၁/၄)မိုင္အား လည္းေကာင္း၊ ေလရွီး-ဂ်ီလာ-သာယာေျမသားလမ္း (၁၀/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း အားလည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယနိုင္ငံအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရန္ေႏြး-ဝမ္းဘဲရြာေဟာင္း ေျမသား လမ္း (၃/၆)ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ(၆)လတြင္ ေျမသားလမ္း(၂/၄)မိုင္ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယ(၁၂)လတြင္ ေျမသားလမ္း(၅/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး ႏွင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီေစေရးတို႔အတြက္  လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

        ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၁၉-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယ (၁၂)လတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ထုံမာဟဲ - ဟူေနာင္ ေက်ာက္လမ္း (၃/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။