ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ထိုင္းနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 21, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၂

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol အား  ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအၾကား ႏွစ္နိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။