နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံ

by Thinmbadm1n / Mar 25, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၂၅

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ (၅) ႏွစ္ သက္တမ္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ အ႒မအႀကိမ္ စီမံကိန္း ပူးတြဲညွိႏွိုင္းေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (8th JCC Meeting) အား ယေန႕ နံနက္ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမရဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

          အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ JICA ျမန္မာ႐ုံးမွ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr. Masayuki KARASAWA တို႔မွ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း၏ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က႑အလိုက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

          အစည္းအေဝးသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ နိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။