နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ Terra People Association (TPA) ၏ Country Representative ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyokot အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား Terra People Association (TPA) ၏ Country Representative ျဖစ္သူ Ms. Shibata Kyokot သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၄:၃၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ TPA မွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ က်န္ရွိသည့္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနမ်ား၊ TPA ၏ ေဒသဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။