ႏိုင္ငံျခားေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၆

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲႏိုင္က ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အဓိကလိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းႏွင့္တံတားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရႏွင့္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

အလုပ္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း)၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း ၄၄ ေက်ာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း ၄၈ ေက်ာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္း ေက်ာင္း ကုိးေက်ာင္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးၿပီး သင္တန္းဆင္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကိုပါ တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းရင္းသူပါ လက္ခံသင္ၾကား

ထို႔ျပင္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထူးျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပူတာအို-ေခါင္လန္ဖူးလမ္း၊ မေဂြဇမွ ေခါင္လန္ဖူးအထိ ၆၅ မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေဒသအသီးသီးတြင္ ေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ယူျခင္း၊ စက္တူးတြင္းႏွင့္ လက္တူးတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ IDP မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂေဒသမ်ား၌ လမ္း၊ တံတား၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ပေလာင္ႏွင့္ ဓႏုတိုင္းရင္းသား၊ တိုင္းရင္းသူမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ယခင္တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားကိုသာ လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသူ ၅၃ ဦးကို စတင္လက္ခံသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

က႑စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ သာမက ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း ငါးခု၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း သုံးခု၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း ကိုးခု၊ စုစုေပါင္းစီမံကိန္း ၁၇ ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရရရွိေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ မိသားစုမ်ားဝင္ေငြ တိုးတက္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစသည့္ က႑စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။