နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ ခ်င္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 08, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈   

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ (၄-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၆-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ ခ်င္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၄-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မင္းတပ္ခရိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး(အသစ္) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကားကာ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း (မင္းတပ္-၁)သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကားခဲ့ၿပီးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း (မင္းတပ္)၌ သင္တန္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၅-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ အိႏၵိယနိုင္ငံ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမၼသူး-ဝေကာက္ ေျမလမ္း(၆/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ Box Culvert (၃၆)စင္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အား လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းတပ္-စြန္ေတာင္ ေျမလမ္း (၂/၀)မိုင္ လမ္းတာခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ မင္းတပ္-မတူပီလမ္း (၂၂/၀)မိုင္မွ ေဘာင္-ျပဳံး-ရိုၾကား ေျမလမ္း (၇/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအား  ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး၊ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီေစေရးတို႔အား မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          (၆-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိေခ်ာင္း-ပူကြန္း-မဒပ္ ေျမလမ္း (၂/၀)မိုင္ လမ္းတာခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာင္ဘင္-ရင္းကဲ ေျမလမ္း (၅/၀)မိုင္ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။