နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား The Lutheran World Federation မွ ေဒသဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. David H. Mueller လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 19, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၉ ရက္

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား The Lutheran World Federation မွ ေဒသဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. David H. Mueller သည္ ယေန႔နံနက္ (၉:၃၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံပါသည္။

          ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ The Lutheran World Federation တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

          ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။