ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား UNDP အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 09, 2015 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္

      နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ Team Leader Mr.Christian Hainzl မွ (၉-၁၂-၂၀၁၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဒသအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။