အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္သတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 22, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေကာ့ေသာင္း၊ ဘုတ္ျပင္း၊ ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ (၁၆-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔မွ (၂၀-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jul 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၄

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္  ဦးရဲနိုင္သည္ (၁၀-၇-၂၀၁၇)ရက္ ေန႔မွ (၁၃-၇-၂၀၁၇)ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စစ္ကိုင္း၊ မုံရြာ၊ ကသာ၊ ဗန္းေမာက္၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 27, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္             

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ (၂၀-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏိုင္သည္ UNOCHAမွ Head of Mission ျဖစ္သူ Mr. Mark Cutts အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Nov 04, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏိုင္သည္ ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၃၀) အခ်ိန္တြင္ UNOCHA မွ Head of Mission ျဖစ္သူ Mr. Mark Cutts အား နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ ဆန္ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / Aug 04, 2015 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္