ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန သမုိင္းအက်ဥ္း

    နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို အေျခခံပညာနွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ပိုမိုသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျပီး မိမိေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္ နွင့္နယ္စပ္ေဒသရွိ အမ်ိဳသမီးငယ္မ်ားအားအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္္ေစရန္အတြက္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာနတြင္ ပညာေရးနွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနအား ၃ဝ-၆-၉၉ ရက္ေန႔ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

There is currently no content classified with this term.