နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၉) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္၍ အလုပ္အကိုင္တစ္ပါတည္းေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 19, 2018 / comments

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ  ၁၉ 

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေသာ ေခတ္မီ ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၉) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

                   သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦးက တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကိုအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (၄၃)ေက်ာင္းတြင္ အိမ္တြင္းမႈပညာရပ္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ သင္တန္းသူ (၇၈၁၀၀)ဦးအနက္ (၂၁၄၅)ဦးကို ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းမ်ားသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ (၂၄) ႐ုံ၌ (၂၀၉၈)ဦး ဝင္ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုသင္တန္းတြင္ တိုင္းရင္းသူ (၁၀၀) ဦးအား ၂-၁-၂၀၁၈ မွ ၁၉-၁-၂၀၁၈ထိ အခမဲ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး သင္တန္းဆင္းတိုင္းရင္းသူ (၉၅) ဦးကို အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ (၃) ႐ုံသို႔ ခြဲေဝ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသို႔ သင္တန္းဆင္း တိုင္းရင္းသူမ်ားကို လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွ အလုပ္သမားအသိအမွတ္ျပဳ ကတ္ျပားမ်ား သင္တန္းဆင္းတိုင္းရင္းသူမ်ားထံ ေပးအပ္ၿပီး၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားမွ သင္တန္းဆင္း တိုင္းရင္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္စား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းဆင္းတိုင္းရင္းသူ တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။