၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 28, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ (၇၂၃ဝ.၅ဝ၆) သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ယေန႔နံနက္ (၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ တင္ဒါဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ႐ုံးအမွတ္ (၄၂) စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ ဉကၠဌ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ကုမၸဏီမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္လ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ Lot-၂၇ ခု လုပ္ငန္းေပါင္း (၁၄ဝ) ခု အတြက္ ကုမၸဏီေပါင္း (၃၁၄) ခုတို႔အား တင္ဒါေခၚယူ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဖြင့္ေဖာက္ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။