ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jan 11, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ႐ုံးပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းၿပီး စနစ္တက်ရွိေနမႈကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းနိုင္ေရးအတြက္ စုေပါင္းသန႔္ရွင္းေရး အမွိုက္ေကာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကို ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕က လိုက္လံၾကည့္႐ႈ၍ ဂုဏ္ယူစြာ အားေပးခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။