ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Mar 28, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ (၂) ရက္ေန႕အထိ သြားေရာက္ၿပီး Education for Peace and Development စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း Vocational Training School မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 13, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္  မတ္   ၁၃      

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္းပတ္လမ္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။