စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း သမိုင္းအက်ဥ္း

     ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀း (၂/၂၀၀၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ (၈) တြင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ လူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ လက္သမားအတတ္၊ ပန္းရန္အတတ္၊ သံခ်ည္သံေကြးအတတ္၊ အိမ္ပုံစံဆြဲျခင္းအတတ္ စက္မႈလက္မႈအတတ္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း (မိုင္းလား၊ ပန္ဆန္း၊ ေလာက္ကိ

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

(က)  တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားသည္ ပညာရွာမွီးရင္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုစည္းလုံးခ်စ္ခင္လ်က္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ခုိုင္ၿမဲသည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊
 
(ခ)   ၿပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားသ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ NGO အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

     Bridge Asia Japan (BAJ) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အသက္ေမြးမႈပညာေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (စက္ျပင္/အလုပ္ရုံ)ကို နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ေတြ)၌ ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၎မွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပရဟိတ (က်ား)ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ၈.၃.၂၀၀၉ ရက္ေန႕တြင္ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စက္ျပင္အတတ္ ပညာသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဂေဟဆက္သင္တန္း၊ အေျခခံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္သင္တန္းတို႔ကို  သင္တန္းကာလ(၆)လ သတ္မွတ္သင္ၾကား   ေလ့က်င့္ေပးလ်က္  သင္တန္းတက္ေရာက္  ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား