ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကုိင္း၏ သမုိင္းအက်ဥ္း

    ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား  ဖြံ႔ၿဖိိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကုိင္း)ကို ''တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တိုးတက္ခိုင္မာေရးကိုႀကိဳး ပမ္းၾကမည့္  အရည္ေသြး ၿမင့္မားသည့္ပညာေရး ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္'' ရည္ရြယ္၍ၿပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသိပၸံအျဖစ္ ၂ဝ-၁ဝ-၁၉၆၄ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၌ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ ၁ဝ-၅-၁၉၉၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုိင္ငံတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ ဥပ

ရည္ရြယ္ခ်က္

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
 
(က)  ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသုိလ္တြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္လ်က္ ပညာ႐ွာမွီးၾကရင္း ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ခုိင္ၿမဲမႈ႐ွိေစရန္။
 

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကုိင္း၏ သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ပုံစနစ္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ စစ္ကုိင္း၏ သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ထားရွိေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထိုသို႕ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဗဟိုသင္တန္းသား ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕အား လုပ္ငန္း ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမ်ား ပါဝင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျဖစ္္ပါသည္။ ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဦးစီးဌာနမ်ားပါဝင္သည္

သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ား

ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ား ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္-

ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္

ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)   မူလတန္းဆရာေအာင္လက္မွတ္

ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေက်ာင္းသားအင္အားစာရင္း

မဟာဒႆသန (ပညာေရး)ဘြဲ႔(၃၅)ဦး၊ မဟာပညာေရးဘြဲ႔ (၉၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၂၈)ဦး အားဘဲြ႕မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္ မဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ သင္တန္းသား/သူ ၁၂၄၉၃ဦး ေအာက္ပါအတုိင္း သင္တန္းဆင္း ၿပီးျဖစ္ပါသည္-

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းမ်ား

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းဆရာအတတ္သင္ (၃) ႏွစ္သင္တန္း၊ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄၅) (တတိယႏွစ္) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ တက္ေရာက္ လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းသား (၅၄) ဦးႏွင့္ သင္တန္းသူ (၅၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀၅) ဦး၊ ပညာေရးဘြဲ႕ B.Ed (၅) ႏွစ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္း (စတုတၳႏွစ္) တြင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ သင္တန္းသား (၆၄) ဦးႏွင့္ သင္တန္းသူ (၁၅၉) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂၃) ဦး၊ အမွတ္စဥ္ (၂) သင္တန္း (တတိယႏွစ္) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ သင္

Pages