အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္း

အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္တန္းသူ အင္အား စာရင္း

အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ မွယေန႕အထိ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ သင္တန္းသူဦးေရ မွာေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္တန္းအမ်ိဳးအစား

   အသက္ ၁၆ႏွစ္ႏွင့္ ၃၀ႏွစ္ၾကား က်န္းမာေရးေကာင္းသူ စာေရး၊ စာဖတ္တတ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါသည္။ သင္တန္းမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၃)ၾကိမ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္း(၁)ၾကိမ္လွ်င္ ရက္သတၱပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ေပး ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေသာ သင္တန္း မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

အမ်ဳိးသမီးအိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္း သင္တန္းသူမ်ားသို႔ ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ား

အမ်ဳိးသမီးအိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းသူမ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္း ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္-

-      သင္တန္းသုံးပစၥည္းမ်ား