လမ်းတံတားလုပ်ငန်း

(၃၁-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် လမ်းတံတားလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း

(၃၁-၇-၂၀၁၉)  ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

ပညာရေးလုပ်ငန်း

(၃၁-၇-၂၀၁၉)  ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ပညာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ