နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ "ပြည်သူ့အတွက် ရက် ၁၀၀" အပိုင်း ၂