ပထမရက် (၁၀၀) ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအား အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရဲနိုင် မှ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်