မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၈ ၆ လဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမျာ