ဆက်သွယ်ရန်

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၀၆၇-၄၀၉၀၃၅
ဒုတိယဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၀၆၇-၄၀၉၀၃၆
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးအဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၀၆၇-၄၀၉၂၂၃
ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးအဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၀၆၇-၄၀၉၀၂၃
လက်ထောက်အတွင်းဝန် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၁၂၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၂၃၃
လက်ထောက်အတွင်းဝန် မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၅၁၆
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၃၆၃
လက်ထောက်အတွင်းဝန် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၄၉၁
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၀၂၂
လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၄၉၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၅၀၆
လက်ထောက်အတွင်းဝန် ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၅၁၅
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၄၅၇
လက်ထောက်အတွင်းဝန် e-Government ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၆၇၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး e-Government ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၃၆၅

 

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇-၄၀၉၀၃၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇-၄၀၉၀၃၈
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့၀၆၇-၄၀၉၃၅၂
ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ) စီမံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၀၃၉
ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၁) ၀၆၇-၄၀၉၀၄၀
ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၂) ၀၆၇-၄၀၉၃၅၄
ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၃) ၀၆၇-၄၀၉၀၄၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၄) ၀၆၇-၄၀၉၃၅၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး (နိုင်ငံတကာ) စီမံကိန်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၃၅၀
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (မြစ်ကြီးနား) ၀၇၄-၂၆၁၀၅
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (တောင်ကြီး) ၀၈၁-၂၀၈၅၂၃
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ဘားအံ) ၀၅၈-၂၁၁၆၂
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (မော်လမြိုင်) ၀၅၇-၂၄၇၈၀
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ထားဝယ်) ၀၅၉-၂၂၁၂၆
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (စစ်တွေ) ၀၄၃-၂၃၁၆၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (မုံရွာ) ၀၇၁-၂၂၆၉၉
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ဟားခါး) ၀၇၀-၂၁၅၈၅
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (လွိုင်ကော်) ၀၈၃-၂၁၆၄၄
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ) စီမံရေးရာ (ရုံးတွင်း) ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၃၅၅
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဝယ်ယူရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၁၈၆
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၃၆၆
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ရသုံးမှန်းခြေဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၁၈၄
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့် မှတ်တမ်းဌာနစိတ် ၀၆၇-၄၀၉၁၈၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၁၈၅
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၃၅၃
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (လားရှိုး) ၀၈၂-၂၃၇၈၉
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဖဖရ (ကျိုင်းတုံ) ၀၈၄-၂၁၆၂၆
လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး ထောက်ပံ့/ဆက်သွယ်/မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၅၇၆

 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ရုံးချုပ်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/တာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၀၆၇-၄၀၉၀၃၁
ညွှန်ချုပ်ရုံးအဖွဲ့ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၀၆၇-၄၀၉၂၂၃
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၀၆၇-၄၀၉၀၃၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၀၆၇-၄၀၉၂၁၉
ညွှန်ကြားရေးမှူးစီမံဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၀၃၄
ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်မြင့်ဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၅၇၈
ညွှန်ကြားရေးမှူး လူငယ်ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၃၆၄
ညွှန်ကြားရေးမှူးအိမ်တွင်းမှုဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၄၁၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးစီမံဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၄၁၉
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှတ်တမ်း/နိုင်ငံတကာဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၄၁၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ယာဉ်စက်/ထောက်ပံ့ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၅၇၉
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရသုံး/စီမံကိန်းဌာနစု၀၆၇-၄၀၉၅၃၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးငွေစာရင်းဌာနစု၀၆၇-၄၀၉၅၇၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်မြင့်ဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၄၉၃
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး လူငယ်ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၉၂၂၄
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးလူငယ်ဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၂၃၅
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအိမ်တွင်းမှုဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၂၁၃
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအိမ်တွင်းမှုဌာနခွဲ၀၆၇-၄၀၉၄၂၁
တာဝန်မှူးရုံးခန်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇-၄၀၉၂၃၆
၀၆၇-

 

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်

ပါမောက္ခချုပ်၀၉-၂၁၃၀၄၉၇, ၀၇၂-၂၂၉၉၂၀၇၂-၂၂၉၉၁
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(စီမံ)၀၉-၄၄၈၅၄၂၄၉၁၀၇၂-၂၂၉၉၃
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြား)၀၉-၂၅၄၀၄၁၃၇၇, ၀၉-၇၉၆၇၆၀၃၇၃၀၇၂-၂၂၉၉၄
ဌာနကြီးမှူး(စီမံ)၀၉-၄၂၁၇၁၆၉၄၂, ၀၉-၉၇၁၅၂၁၅၇၇, ၀၉-၆၄၆၃၅၃၉၀၇၂-၂၂၉၉၅
ဌာနကြီးမှူး(သင်ကြား)၀၉-၄၀၂၆၄၂၀၂၃, ၀၉-၉၇၄၄၇၃၁၇၆၀၇၂-၂၂၉၉၆

 

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ရန်ကုန်

ကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၅၀၁၁၀၇၂, ၀၁-၅၉၁၅၂၉၀၁-၅၉၁၅၁၉
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၇၃၀၁၃၁၃၃၀၁-၅၉၁၅၁၈
ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၀၉-၄၅၃၃၉၀၇၂၅, ၀၁-၅၉၁၅၂၈၀၁-၅၉၁၅၁၀
ညွှန်ကြားရေးမှူး(လေ့ကျင့်)၀၉-၃၁၅၄၂၅၄၀၀၁-၈၁၀၀၂၄၉
ဌာနမှူး(စာပေ)၀၉-၇၃၀၇၃၂၁၅၀၁-၅၉၁၅၂၀
ဌာနမှူး(အင်/ယာ)၀၉-၅၁၉၀၅၆၈ 
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၀၉-၂၅၀၁၀၇၃၂၂၀၁-၅၉၁၅၂၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(လေ့ကျင့်)၀၉-၇၃၀၈၂၉၅၈, ၀၉-၇၉၉၅၄၆၄၁၉၀၁-၈၁၀၀၂၄၉

 

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ စစ်ကိုင်း

ကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၅၀၈၄၈၀၁, ၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၃
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၄၀၂၅၂၁၉၂၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၀၉-၅၃၅၂၂၇၂
ညွှန်ကြားရေးမှူး(လေ့ကျင့်)၀၉-၄၄၈၅၄၇၄၆၈
ဌာနမှူး(စာပေ)၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၄, ၀၉-၇၈၇၅၇၈၂၈၃
ဌာနမှူး(အင်/ယာ)၀၉-၅၀၀၁၄၁၅
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)၀၉-၂၅၆၃၉၁၃၃၁
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(လေ့ကျင့်)၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၀၉-၃၃၀၀၃၉၅၂

 

ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း

ကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၄၂၀၇၀၁၉၆၉၀၁-၅၈၄၀၄၄
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၄၅၀၀၄၉၇၆၀၀၁-၅၈၁၃၀၃