နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး

စဉ် 

ရာထူး 

ဌာန 

တယ်လီဖုန်းအမှတ်

၁။ 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့ 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

၀၆၇−၄၀၉၀၃၅

၂။ 

ဒုတိယဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့ 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

၀၆၇−၄၀၉၀၃၆

၃။ 

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ရုံးအဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

၀၆၇−၄၀၉၄၅၆

၄။ 

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ရုံးအဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

၀၆၇−၄၀၉၀၂၃

၅။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး 

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၂၃၃

၆။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

မူဝါဒ၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၅၁၆

၇။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

မူဝါဒ၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၃၆၃

၈။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၄၉၁
၀၆၇−၄၀၉ဝ၂၂

၉။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၄၉၂

၁၀။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၅၁၅

၁၁။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၃၆၃

၁၂။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေး

၀၆၇−၄၀၉၄၅၇

၁၃။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး သတင်းပြန်ကြားရေး ၀၆၇−၄၀၉၃၆၅

 

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ် 

အမည်/ရာထူး 

ဌာန 

တယ်လီဖုန်းအမှတ်

၁။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် 

 

၀၆၇-၄၀၉၀၃၇

၂။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့

 

၀၆၇−၄၀၉၀၃၇

၃။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် 

 

၀၆၇-၄၀၉၀၃၈

၄။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) 

စီမံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၀၃၉

၅။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ရုံးတွင်း)

စီမံရေးရာ (ရုံးတွင်း) ဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၃၅၅

၆။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
စီမံရေးရာ (နယ်)

စီမံရေးရာ (နယ်) ဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၄၀၀

၇။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝယ်ယူရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇−၄၀၉၁၈၆

၈။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၉၃၆၆

၉။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရသုံးမှန်းခြေဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၉၁၈၄

၁၀။

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ထောက်ပံ့/ဆက်သွယ်/မော်တော်ယာဉ် ဌာနခွဲ

၁၁။

ညွှန်ကြားရေးမှူး (နိုင်ငံတကာ)

စီမံကိန်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၉၃၅၀

၁၂။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

စီမံကိန်းနှင့် မှတ်တမ်းဌာနစိတ်

၀၆၇-၄၀၉၁၈၈

၁၃။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၉၁၈၅

၁၄။ 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၉၃၅၀

၁၅။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၁)

၀၆၇-၄၀၉၄၀၂

၁၆။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၂)

၀၆၇-၄၀၉၄၀၃

၁၇။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၃)

၀၆၇-၄၀၉၄၀၄

၁၈။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (၄)

၀၆၇-၄၀၉၄၀၅

၁၉။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (မြစ်ကြီးနား)

၀၇၄-၂၆၁၄၇

၂၀။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (တောင်ကြီး)

၀၈၁-၂၀၈၅၂၃

၂၁။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (ဘားအံ)

၀၅၈-၂၁၁၆၂

၂၂။ 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (မော်လမြိုင်)

၀၅၇-၂၄၇၈၀

၂၃။

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (ထားဝယ်)

၀၅၉-၂၂၁၂၆

၂၄။

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (စစ်တွေ)

၀၄၃-၂၃၁၆၁

၂၅။

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (မုံရွာ)

၀၇၁-၂၂၆၉၉

၂၆။

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (ဟားခါး)

၀၇၀-၂၁၅၈၅

၂၇

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (လွိုင်ကော်)

၀၈၃-၂၁၆၄၄

၂၈။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (ခန္တီး)

၀၉-၀၁၀၄၃၂၀၀၅၃

၂၉။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (ဗန်းမော်)

၀၇၄-၅၀၂၁၁

၃၀။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (လားရှိုး)

၀၈၂-၂၃၇၈၉

၃၁။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖဖရ (ကျိုင်းတုံ)

၀၈၄-၂၁၆၂၆

 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ် 

အမည်/ရာထူး 

ဌာန 

တယ်လီဖုန်းအမှတ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၀၃၁

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၀၃၂

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၂၁၉

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၀၃၄

ညွှန်ကြားရေးမှူး(လူငယ်သင်တန်း ကျောင်းများဌာနခွဲ) 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၃၆၄

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းကျောင်းများဌာနခွဲ)

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၄၁၇

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဆင့်မြင့်ဌာနခွဲ) 

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၄၂၀

 ပါမောက္ခချုပ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၉-၆၈၁၈၄၅၁

ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(စီမံ)

ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၉-၆၄၆၃၄၆၈

၁၀

ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြား)

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၁

ဌာနကြီးမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး)

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၀၉-၆၄၆၃၅၃၉

၁၂

 ဌာနကြီးမှူး (သင်တန်းရေးရာ) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၃

ကထိက

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၄

ကထိကပညာရေးသဘောတရားဌာန၊ 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၅

တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ သင်ပြနည်းဌာန

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၆

ပါမောက္ခ၊ စီမံ(၁) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၇

စီမံ(၂) ဌာနမှူး (မြန်မာစာ) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၈

ဌာနမှူး (မြန်မာစာ)

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၁၉

ဌာနမှူး (အင်္ဂလိပ်စာ)

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၂၀

ဌာနမှူး (သင်္ချာ)

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၂၁

ဌာနမှူး (ကွန်ပျူတာ) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၂၂

ဌာနမှူး (၁) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၂၃

ဌာနမှူး (၂) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၂၄

ဌာနမှူး (၃) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၂၅

ဌာနမှူး (၄) 

(ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်) စစ်ကိုင်း  

၂၆

ကျောင်းအုပ်ကြီး၊

ဒုတိယညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်

ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) 

၀၁-၅၉၁၅၁၀

၂၇

ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) 

၀၁-၅၉၁၅၁၈

၂၈

ဌာနမှူး (စီမံ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) 

၀၁-၅၉၁၅၁၈

၂၉

ဌာနမှူး (စာပေ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) 

၀၁-၅၉၁၅၂၀

၃၀

ဌာနမှူး (အင်/ယာ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) 

၀၁-၅၉၁၅၂၇

၃၁

ဌာနမှူး/ပါမောက္ခ (အင်္ဂလိပ်စာ)

ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) 

၃၂

ဌာနမှူး (တိုင်းရင်းသားရေးရာ)

ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) 

၃၃

​ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) 

၀၉-၂၀၀၇၅၇၂

၃၄

ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး 

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) 

၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၂

၃၅

ဌာနမှူး (စီမံ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) 

၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၃

၃၆

ဌာနမှူး (စာပေ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) 

၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၄

၃၇

ဌာနမှူး (အင်/ယာ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) 

၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၁၅

၃၈

ဌာနမှူး/ပါမောက္ခ (အင်္ဂလိပ်စာ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) 

၃၉

ဌာနမှူး (တိုင်းရင်းသားရေးရာ) 

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) 

၄၀

ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း

၀၁-၅၈၄၀၄၄