နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပီပီပြင်ပြင် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဥပဒေအမှတ် (၁၁/၉၃) ဖြင့် “နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ” ကို ၁၃-၈-၁၉၉၃ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဥပဒေအား လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ ဥပဒေအမှတ် (၇/၂၀၀၆) ဖြင့် “နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ” အား ၁၁-၈-၂၀၀၆ တွင် ပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပင်မစီမံကိန်းတစ်ရပ် ရေးဆွဲ၍ ၁၉၉၃-၉၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၁၉၉၅-၉၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ပထမနှစ်တို (၃)နှစ်စီမံကိန်း၊ ၁၉၉၆-၉၇ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထိ ပထမနှစ်လတ် (၅) နှစ်စီမံကိန်းနှင့် ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ဒုတိယနှစ်လတ်(၅) နှစ် စီမံကိန်း၊ စုစုပေါင်းစီမံကိန်းကာလ (၁၃)နှစ်သတ်မှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှစ် (၃၀)နှစ်ရှည် စီမံကိန်းကို ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၉-၂၀၃၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ နှစ်လတ် (၅)နှစ်စီမံကိန်း (၆) ခုဖြင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။