၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သည့် နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ