ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၈ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမျာ