ပညာသင်ကြားပေးခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူငယ်ကျောင်းသားများအား စားဝတ်နေရေး၊ ပညာသင်ကြားရေးစရိတ်များကို ဦးစီးဌာနမှ ကုန်ကျခံပေးလျက် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာများ သင်ကြားပေးပါသည်။ အထက်တန်း အဆင့်ပညာများ သင်ကြားရာတွင် စာမေးပွဲကို အထောက်အကူပြုသည့် အထူးထုတ်စာစောင်များပေးပို့ခြင်း၊ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော ဆရာများဖြင့် အချိန်ပို သင်ကြားပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ 

၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ပညာသင်နှစ်မှ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၀ ပညာသင်နှစ်ထိ

နယ်စပ်‌ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုး‌ရေးသင်တန်း‌ကျောင်းများ၏

ပညာသင်နှစ်အလိုက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာ‌မေးပွဲ‌အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း

စဉ်

ပညာသင်နှစ်

‌ဖြေဆိုသူ

‌အောင်မြင်သူ

‌အောင်မြင်မှု
ရာခိုင်နှုန်း

ကျား

‌ပေါင်း

ကျား

‌ပေါင်း

၁၉၉၉ -၂ဝဝဝ

၅၃

၂၄

၇၇

၇.၈ဝ

%

၂ဝဝဝ -၂ဝဝ၁

၆၀

၄၀

၁၀၀

၁၅

၁၆

၁၆.ဝဝ

%

၂ဝဝ၁ -၂ဝဝ၂

၉၀

၁၆

၁၀၆

၂၇

၂၈

၂၆.၄၁

%

၂ဝဝ၂ -၂ဝဝ၃

၁၁၈

၂၂

၁၄၀

၂၀

၂၃

၁၆.၄၂

%

၂ဝဝ၃ -၂ဝဝ၄

၁၆၆

၃၀

၁၉၆

၅၀

၁၂

၆၂

၃၁.၆၃

%

၂ဝဝ၄ -၂ဝဝ၅

၁၇၉

၄၃

၂၂၂

၄၆

၁၂

၅၈

၂၆.၁၃

%

၂ဝဝ၅ -၂ဝဝ၆

၂၀၈

၁၇

၂၂၅

၂၂

၂၃

၁ဝ.၂၂

%

၂ဝဝ၆ -၂ဝဝ၇

၂၁၈

၂၄

၂၄၂

၆၇

၇၅

၃၁.ဝဝ

%

၂ဝဝရ -၂ဝဝ၈

၂၂၄

၃၂

၂၅၆

၆၈

၇၃

၂၈.၅၁

%

၁ဝ

၂ဝဝ၈ -၂ဝဝ၉

၂၀၇

၅၃

၂၆၀

၅၅

၁၄

၆၉

၂၆.၅၃

%

၁၁

၂ဝဝ၉ -၂ဝ၁ဝ

၂၂၂

၈၄

၃၀၆

၆၆

၃၇

၁၀၃

၃၃.၆၆

%

၁၂

၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁

၅၃၂

၁၀၇

၆၃၉

၂၀၀

၃၉

၂၃၉

၃၇.၄ဝ

%

၁၃

၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂

၄၆၇

၁၃၃

၆၀၀

၁၈၆

၆၂

၂၄၈

၄၁.၃၃

%

၁၄

၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃

၄၆၄

၁၂၉

၅၉၃

၁၃၅

၃၀

၁၆၅

၂၇.၈၂

%

၁၅

၂ဝ၁၃ -၂ဝ၁၄

၅၁၈

၁၄၁

၆၅၉

၁၅၁

၂၄

၁၇၅

၂၆.၅၆

%

၁၆

၂ဝ၁၄ -၂ဝ၁၅

၅၉၄

၁၄၀

၇၃၄

၁၇၄

၄၉

၂၂၃

၃ဝ.၃၈

%

၁၇

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆

၄၉၈

၁၈၅

၆၈၃

၁၅၅

၆၃

၂၁၈

၃၁.၉၂

%

၁၈

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇

၅၄၂

၂၈၁

၈၂၃

၁၅၄

၉၀

၂၄၄

၂၉.၆၅

%

၁၉

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈

၆၂၃

၄၄၇

၁၀၇၀

၁၉၀

၁၂၉

၃၁၉

၂၉.၈၁

%

၂ဝ

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉

၇၂၀

၅၆၄

၁၂၈၄

၂၂၃

၁၄၄

၃၆၇

၂၈.၅၈

%

၂၁

၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၀

၅၂၂

၄၆၂

၉၈၄

၂၃၀

၁၉၉

၄၂၉

၄၃.၆၀

%

 

စုစု‌ပေါင်း

၇၂၂၅

၂၉၇၄

၁၀၁၉၉

၂၂၃၉

၉၂၄

၃၁၆၃

 

 

အခြေခံပညာအထက်တန်းမှတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ကျောင်းသား များအား အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ပညာရပ်များ သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား လူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ရန်ကုန်/စစ်ကိုင်း တို့သို့ တက်ရောက်စေခြင်း၊ ကျောင်းသူ များအား သူနာပြု၊သားဖွားသင်တန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးဘွဲ့ (၅)နှစ် သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၁၉၉၉-၂၀၀၀ မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အထိ

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းများမှ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား/သူများ၏

ဒီဂရီကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ပြီးစီးမှုနှင့် တက်ရောက်ဆဲအခြေအနေ

စဉ်

ဒီဂရီကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်

တက်ရောက်ဆဲ
ဦးရေ

တက်ရောက်ပြီး
ဦးရေ

စုစုပေါင်း

၁။

ဒီဂရီကောလိပ်

၈၇၂

ဦး

၁၁၉၁

ဦး

၂၀၆၃

ဦး

၂။

ဆေးတက္ကသိုလ်

ဦး

ဦး

ဦး

၃။

တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်

 

 

ဦး

ဦး

၄။

တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

ဦး

 

 

ဦး

၅။

စစ်တက္ကသိုလ်

ဦး

ဦး

ဦး

၆။

ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်(B.Ed)

၁၅၀

ဦး

၁၀၇

ဦး

၂၅၇

ဦး

၇။

သူနာပြုသင်တန်း

 

 

၁၆

ဦး

၁၆

ဦး

၈။

သားဖွားသင်တန်း

 

 

၁၅

ဦး

၁၅

ဦး

၉။

ပညာရေးကောလိပ်

ဦး

၂၈

ဦး

၃၀

ဦး

၁၀။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်

 

 

ဦး

ဦး

၁၁။

ပြင်ပတက္ကသိုလ်

၁၅၁

ဦး

၁၈၀

ဦး

၃၃၁

ဦး

 

စုစုပေါင်း

၁၁၈၁

ဦး

၁၅၅၃

ဦး

၂၇၃၄

ဦး