နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အခြေအနေ

Title English
MEASURES TAKEN FOR THE DEVELOPMENT OF RAKHINE STATE BY THE MINISTRY OF BORDER AFFAIRS
Image
Body

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အခြေအနေ