“ဝ” အထူးဒေသ(၂) နှင့် မိုင်းလားအထူးဒေသ (၄) သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

Title English
DELEGATIONS LED BY LT. GENERAL YE AUNG, UNION MINISTER FOR BORDER AFFAIRS TRAVELED TO CHINA INSPECTED THE DEVELOPMENT TASKS OF WA SELF-ADMINISTERED ZONE AND MONG LA SPECIAL REGION
Image
Body

“ဝ” အထူးဒေသ(၂) နှင့် မိုင်းလားအထူးဒေသ (၄) သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်