အလုပ်ခေါ်စာများ

ခေါင်းစဥ် အလုပ်ခေါ်စာအမျိူးအစား အကြောင်းအရာ Document
အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် ထပ်မံတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ အလုပ်ခေါ်စာရက်တိုးမြှင့်ခြင်း_0.pdf
Job Vaccancy Test 2

Job Vaccancy Test 2

LD form_2.pdf
Job Offer Test 1

Job Offer Test 1

LD form_1.pdf
အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ LD and Engineer.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Tutor_Edit.pdf
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ ပုံဆွဲ-၄၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်-၅ ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း_0.pdf
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃/ပုံဆွဲ-၄ ရာထူးလျှောက်လွှာပုံစံ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Engineer Form.pdf
အငယ်တန်းစာရေးရာထူးလျှောက်လွှာပုံစံ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ LD form.pdf
ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်-၅ရာထူးလျှောက်ပုံစံ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Driver-5 Form.pdf